Charakterystyka członków OSP

Osoba, która chce wstąpić do określonej jednostki OSP powinna być osobą fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto nie może być pozbawiona praw publicznych. Dopuszcza się również przyjęcie osoby małoletniej, jednak wówczas prawni opiekunowie muszą wyrazić na to zgodę. Członków OSP można podzielić na kilka kategorii.

Podstawowy podział to przede wszystkim członkowie czynni, wspierający, honorowi oraz członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych. W zależności od pełnionej funkcji posiada się pewne prawa i przywileje. Dla przykładu członek czynny oraz honorowy mają możliwość brać udział w wyborach do OSP. Do ich praw zalicza się korzystanie ze specjalistycznego sprzętu oraz zakładanie umundurowania.

Mają również prawo głosu w trakcie spotkań walnych. Obowiązkiem członków jest aktywny udział w podstawowych zadaniach OSP. Każdy strażak ochotnik musi ponadto przestrzegać wszelkich regulaminów i zapisów danej jednostki. Konieczne jest również uczestniczenie w szkoleniach, celem nabycia nowych kompetencji.